maandag 24 december 2007

Binnen bliuwe

Moaie krystdagen wurde dit. Ik kin der net út. In longûntstekking sei dokter fannemoarn. En at ik wat goed oer pinneseline kin. Ik tink it wol want safolle erfaring haw ik dêr net mei. Hjir bin ik moai klear mei. Net dat ik mij net fermeitsje efter de geraniums. Ik mei graach lêze en dêr binne geraniums poer geskikt foar om efter te sitten. Mar it gefoel dat ik foarloapich Kûbaard net om kin, benearet mij. Want bij in fytsrûntsje Kûbaard komme de beste dingen yn mij boppe. Ik moat mij dus rêde mei âlde ideeen en hope dat ik in Kûbaarder momint krij yn in luie stoel , wylst ik betiden nei asem sit te happen. Wol in prachtige kolum lêzen fan Trienus Riemersma (oer froulike dokters en froulike bussjoffeurs) in oantal moaie interfjoes lêzen yn de Volkskrante mei Gertjan Verbeek, de frou fan Jan Wolkers en Wilfred de Jong. En dy lêste hat it foaral oer syn interfjoe mei Kluivert yn Holland Sport. Dat sil ik mar werris opsykje en besjen want ik wit noch hoe folle wille mij dat die dat Wilfred dy kloatsek fan in Kluivert oanpakte,wylst hij miende dat er syn boek oanpriizgje koe. Dat boek fan Kluivert wie ien fan de minstens dy't ik lêzen ha. Mar sil jim gjin nij dwaan

Geen opmerkingen: