donderdag 25 oktober 2018

Fryske hannen

Tresoar hat wer in nijsgjirrich projekt,
in moaie bezichheid foar thús

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

ja wis, help ik mei!
en sa bin ik deis meast in oerke of sa
dwaande mei it ynfieren fan gegevens

deaden üt 1906, 1941 en 1935,
oant no ta,
allegear út Hinnaarderadiel,
want dat koe ik oanjaan.

ek yn dy tiid waarden minsken âld
mar ek stjêrden der in protte bern
sa as dizze, trije wiken âld
en dizze twa dagen âld
beide sûnder berop.....


Yn akten waard wolris wat omskrast
en dan waard ûnderoan fermeld hoefolle wurden
trochhelle wiene


Der wurdt per dei bijholden
wa't aktyf of noch aktiver is.
Soms stean ik efkes yn de top trije
mar dat is omdat ik moarn betiid meast oan de gong gean


De deade waard oanjûn troch twa oaren
en soms koene dy net skriuwe en dus ek net tekenje
Letter op de dei
haw ik muoite om de top 10 te heljen.....It is ferslavend,
dus pas op....

Geen opmerkingen: