zondag 10 juli 2016

Frysman

Sneon 9 july wie de twadde Frysman Triatlon.
In prachtich sportevenemint op it Reaklif en fiere omjouwing
3,8 km swimme
180 km fytse
42 km drave
begjin der marris oan.....

Freedtejûn wie de pastaparty.
dielnimmers en helpen-helpers
moeten elkoar yn de feesttinte

De parse prate efkes mei de trije organisatoren fan it earste oere: Marco Douma (de Jouwer), Tsjeard Hofstra (Wommels) en Martine Brandsma (de Lemmer)

Dielnimmers krigen it nûmer op ferfe troch twa froulju

sneontemoarn foar 7 oere stie de dyk bij it Reaklif fol, om te sjen nei dy stoere helden yn it wetter fan it Iselmar. Hege golven makken it de dielnimmers net maklik

In spesjale oanmoediging foar Samme Steenstra  (en ek in bytsje foar ús jongste pake-en beppesizzer dy't it hiele feest meimakke hat

mei syn mem en heit yn de prachtige sjurts fan de Frysman


in sfearfolle finisj -stellaazje, doe't dielnimmers noch begjinne moasten


en om goed heal tsjien oere jûns waard de lêste dielnimmers ek as held binnen hell

Ik bin Jort van Zutphen tankber foar de moaie foto dy't er makke doe't ik ûnderweis wie nei Laaksum wêr't ik op in fersoargingspost stie fan 12 oant 21 oere.

In moaie dei....


Geen opmerkingen: