donderdag 1 april 2010

Fytsneidynwurkdei

31 maart wie it de lannelike “fietsnaarjewerk” dei. Mei de wittenskip fan no, wie dat net in goeie kar. Want in stoarmeftige kâlde wyn noege net út ta fytsen. It parkearterrein bij myn wurk mei 33 auto’s joech yn alle gefallen oan dat net elkenien him drok makket om sa’n tema. Ik meitsje mij der ek net drok om. Ik haw neat mei sokke temadagen. De dei fan dit en de dei fan dat, sa is der altyd wat. Dochs koe ik it net litte om efkes yn it fytsehok te sjen. En dat stemde mij tefreden. It wie goed fol. Der kin net mear bij. It is mar goed dat der net mear op de fyts komme. Want foardat je it witte wurdt der ropt dat it fytsehok te lyts is en dat der der ynfesteard wurde moat yn in fytsehok omdat it “ de dei fan de fyts” te lyts wie. En foardat je it witte kin ik myn fyts net kwyt. Nee, ik bin bliid mei myn kollega’s dy’t gebrûk meitsje fan it romme parkearterrein.
Mar ik bin foaral ek bliid mei de kollega’s dy’t wol fytse. Want krekt as boekekasten kinne fytsen hiel wat fertelle oer de fytsebesitter.
Ik telde 18 fytsen sûnder stang en 7 fytsen mei stang : dat kin iets mei it geslacht te meitsjen hawwe. Fan dy 25 fytsen wiene der 9 mei in fytsetas en 2 mei in kuorke foarop: dat betsjut praktische kollega’s dy’t op de weromreis efkes bij Aldi, Albert Heijn of de fiskboer lâns gean.
Der wie 1 mei in stitsje foarop (lyts berntsje) en 1 mei “stitsje” efterop (al wat in âldere dochter of soan). Der wiene 2 mei in kilometer teller (prestaasje types) fan nei de oarloch (gean mei de tiid mei) en ien mei in teller fan foar de oarloch (hâldt net fan moderne dingen).
1 fan de fytsen wurdt mei plakbân bij elkoar holden en seker it sadel: wij meie oannimme dat dizze kollega de fyts ek brûkt foar nei de kroech. Bij 16 fytsen siet te min lucht yn de bân; sij hâlde fan swier fytse of witte net hoe’t in fytspomp wurket. En ien fyts hie in bidon: dat is in kollega dy't altiten toarst hat. Se stiene allegear op slot.
En der stiet ek noch sa’n wibelige libbensgefaarlike lisfyts tsjin de muorre. Telt dy net mei?. Nee, dy telt net mei. Wat lekker lui efteroerlizze en ûnder de wyn trochgean is, hat neat mij fytsen te krijen.

Geen opmerkingen: