donderdag 28 februari 2008

HofkampDe âldsjes fan Wommels en omjouwing hiene woansdeitejûn 27 febrewaris wer in útsje. Yn de biblioteek yn Wommels kaam Auck Peanstra fertellen hoe’t se der ta kommen wie om in boek te skriuwen oer Sitebuorren, wêr’t se wenne hat en mocht Gurbe Douwstra mei syn gitaar der foar soargje dat it net hiel saai waard.
Gelokkich sieten der hjir en dêr ek noch wat “jongeren” yn de seal en dêr hear ik seker bij.
It boek Sitebuorren, myn eigen paradys falt wat mij betreft yn de “Oh ja, dat is ek sa” kategory. Dingen herkenne, dy’t er no net mear binne en dy’t at je se no heare soms wat ûnwêzenlik oerkomme.
Wêr bliuwt de tiid? skeat er troch mij hinne.
En wylst ik harke mei de helt fan sân pear earen en Piter Kamstra ek sitten seach tocht ik oan de Hofkamp. De folksbuert yn Wommels wêr’t wij beide ús jeugd trochmakke ha. Hij wat langer en ik wat koarter.
Ik besef no ynienen dat dy Hof fan Hofstra komt en dy kam fan Kamstra.
At er oer Site buorren mei syn trije pleatsen 24 haadstikken fol binne te skriuwen dan moat er oer de Hofkamp wol 24 boeken gear te stallen wêze.


Oké, earst marris ien dan. Ik nim it earnstich yn oerwaging.


Geen opmerkingen: