maandag 8 oktober 2018

Op de teantsjes trape
Ynstjoerde stikken
it is betiden in fermaak

nim no dit plaatsje,
dat de útkomst fan in enkête yllustrearret

Op de fraach at je in tablet hawwe
joech  25 % oan dat dat net sa wie
en dus kaam dêr in plaatsje bij te stean
fan in hûntsje om dat oan te jaan
in hûntsje dat tasjocht......

Ien fan de lêzers fan it blêd Computer Idee
skreau in lilke brief:
"dat it belachlik is dat sij
fergeleken wurdt mei in hûn
omdat sij gjin tablet hat"

It is om je de bûsen út te skuorren

woef, woef.....


Geen opmerkingen: