zondag 21 oktober 2018

Mary GauthierNet alles wat yn de krante stiet klopt,
dat witte wij al lang
Dat in simpele oankundiging
yn de Ljouwerter Krante 
de lading ek net dekt is wat frjemd.

Oke, 
Mary wie yn de Harmonie
de foelist Michele Gazich wie der ek
en fierders.....

fan de 11 "angrijpende songs"
fan it prachtige album "Rifles & Rosary Beads"
song se der amper trije,

dat wie spitich, 
omdat se de tiid fan noch trije songs
folprate oer de oanlieding fan de lieten
it proses en it gefolch.

Moai om te witten,
mar ik haw it allegear al lêzen
en bin dêr foar de muzyk,
boppedat is 90 minuten dêr te koart foar

It repertoir wat se wol spilet
is âlder, ek prima 
mar dêr kom ik net echt foar

Mary jout ek romte oan har twaddestim songeres
dy't net oankundige is.
It fielde wat as in promoasjekertierke
foar Jaimee Harris
om allinne 3 lieten te sjongen/spyljen

Neat mis mei,
fan in "ferlegen" twadde stimke
stiet er ynienen in jonge frou
mei power en in prachtige stim

In sa ûntdek ik dus Jaimee Harris
op de jûn dat Mary Gauthier 
mei in ûnferjitlike besoargje soe
mei har nije album

Geen opmerkingen: