dinsdag 16 oktober 2018

In moaie oktoberdei

Oktober
mear as 20 graden
dus op de fyts fuort...

Yn Dronryp binne se dwaande mei en hawwe se noch spul oer de nije brêge. Dizze helpbrêge foldie skoan

Yn Menaam myn freon "it feintsje"

Ferwert 

it brechje fan Bartlihiem, in djiptepunt foar fytsers
In prachtich byld fan Wânswert ........


..........fanôf dit smelle fytspaad


Pypskoft bij stasjon fan Jellum- Boxum


Wommels-Ferwert-Wommels: 80 km
Geen opmerkingen: