maandag 1 oktober 2018

Bibel

Ik tink wol
dat wij noch in bibel yn hûs hawwe;
boppe,
fier weistoppe yn in hoekje
krekt as oare boeken
dy't je net wer lêze
mar ek net fuortsmite wolle

Ik tocht er oan doe't ik dit stean seach


Haw ik de bibel lêzen,
mei de klam op ik.
Twongen nei tsjerke te gean oan myn 15 de
dêrnei noch in 10 jier
frijwillich nei tsjerke op syk nei iets
(tsjin better witten yn)
en doe ôfheakke

Ik frege mij ôf at er neist dûmny's
ek oare minsken binne
dy't de hiele bibel lêzen ha

Bewust
fan de begjin ta de ein
Genesis oant Iepenbieringen
lêze
as in roman,
in misdietriller,
of miskien wol as in sprookjesboekGeen opmerkingen: