zaterdag 2 februari 2013

Fytsknipepunten


Ik slút net út dat jim mij de kommende moannen faak neist de (lis)fyts steane sjogge at ik ûnderweis bin. It doel is dat wij oant maaie ta al fytsknipepunten yn Fryslân yn byld bringe.


Juster freed 1 febrewars wie de startbijienkomst yn Ysbrechtum en dêr hearden wij wat wij oanmerke meie as knipepunt.
Dizze wiidweidige aksje is in gefolch fan in fersyk fan de minister fan ferkear om in grutskalich ûndersyk yn te stellen, omdat sij skrokken is fan it oantal fytsûngemakken.
Fan út  de Fytsersbûn ôfdieling Fryslân is dizze aksje opsetten en de leden fan de fytserbûn en ek oare frijwilligers sjogge dit as in útdaging om dit yn byld te bringen.
Wij geane yn de regio Súdwest Fryslân mei 8 man/frou op paad om foaral foto's te meitsjen fan pealtsjes, hobbels en bobbels en gefaarlike oerstekpunten foar fytsers op 50 km diken.
Al dy foto's sette wij op in digitale Google maps kaart sadat der gelyk in byld ûntstiet hoe't it sit mij de knipepunten.

Neist Wommels en wat doarpen om Wommels hinne, sil ik ek nei Lollum, Arum, Burchwert, Hichtum, Boalsert, Eksmoarra, Allingawier, Skuzum en Gaast.
In moai putsje oant 1 maaie ta.
Geen opmerkingen: