woensdag 13 februari 2013

0,00

It is mar goed dat de Friesland Bank der me op hâldt.
Se ha der kop der net mear goed bij.
Se stjoerden mij it finansjele jieroersicht fan 2012.
Se litte mij witte dat it saldo op 1-1-2012 euro 0,00 wie. Dat klopt.
Se litte mij ek witte dat it saldo op 31-12-2012 ek euro  0,00 is. Dat klopt ek.
En se hawwe foar mij berekenne dat soks in rente oplevert fan euro 0,00 .
 
Ik sil harren witte litte dat de rente mij wat tsjinfalt.Geen opmerkingen: